Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Họ tên: Trương Quốc Thái
Học vị: Tiến sỹ Khoa học sinh học ứng dụng
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0901 906 095
ĐT cố định: 058.3710474
Email: truongquocthai@ria3.vn

 

 

 Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Họ tên: Nguyễn Văn Hùng 
Chức vụ: Phó giám đốc
Học vị: Tiến sỹ khoa học sinh học ứng dụng 
Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính 
Di động: 0914 703 899 
E-mail: nguyenvanhung@ria3.vn

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Họ tên: Lê Văn Chí
Học vị: Tiến sỹ Di truyền học
Chức vụ: Trưởng phòng
Di động: 0937 528881
ĐT cố định: 058.3710474
Email: levanchi@ria3.vn
 
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang

Họ tên: Nguyễn Văn Dũng             
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng Thủy sản
Chức vụ: Trưởng phòng
Di động: 0905 024 632            
ĐT cố định: 058.3710474
Email: ngvandung@ria3.vn
 
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Học vị: Cử nhân Nuôi trồng Thủy sản
Chức vụ: Trưởng phòng

Di động: 0982 757 002
ĐT cố định: 058.3710474
Email: ngthanhhoa@ria3.vn
 
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Nguyễn Thị Thu Hằng
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng Thủy sản
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Nguyễn Khắc Đạt
Học vị: Cử nhân Sinh học
Chức vụ: Nghiên cứu viên

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang
Họ tên: Dương Thị Phượng
Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng Thuỷ sản
Chức danh: Nghiên cứu viên
Di động: 0384256798
Email: dtphuongria3@yahoo.com

 Họ tên: Nguyễn Thanh Dũng
Chức vụ: Nghiên cứu viên
 
 Họ tên: Nguyễn Chánh Đức
Chức vụ: Lao động hợp đồng
 
 Họ tên: Nguyễn Đương
Chức vụ: Lao động hợp đồng
 
 Họ tên: Trần Đình Tiến
Chức vụ: Lao động hợp đồng
 
 Họ tên: Đào Mạnh Hùng
Chức vụ: Lao động hợp đồng
 
 Họ tên: Trần Thế Thanh Thi
Chức vụ: Lao động hợp đồng
 
  Họ tên: Nguyễn Văn Mạnh
Chức vụ: Lao động hợp đồng
 
  Họ tên: Lê Văn Minh
Chức vụ: Lao động hợp đồng
 
  Họ tên: Lê Văn Nhiều
Chức vụ: Lao động hợp đồng
RIA3

Đối tác

 
>