Lượt truy cập:

1.717.177

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ công văn số 3407/BNN-TCCB ngày 20/09/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN (pdf)

RIA3

Những nội dung khác


Đối tác

 
>