Lượt truy cập:

1.717.177

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Văn bản nội bộ

QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

09/02/2022 | 6:31:00

Quyết định số 70/QĐ-TS3 ngày 17/01/2017 của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III Ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản... Chi tiết


Đối tác

 
>