Lượt truy cập:

1.810.202

Thời gian:

15/07/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ thuộc đề án Công nghệ sinh học

Các tổ chức, cá nhân đăng ký gửi đề xuất theo đường công văn và thư điện tử về Ban Điều hành "Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030" trước ngày 29/02/2024.

File đề xuất được gửi về phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo trước ngày 22/2/2024 để phòng tổng hợp trình Lãnh Đạo Viện và Hội đồng Khoa học công nghệ Viện.

Công văn đính kèm

RIA3

Đối tác

 
>