Chức năng và nhiệm vụ Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên

Chức năng
Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên là đơn vị đại diện về hành chính của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tham gia các hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Viện trưởng về các lĩnh vực được phân công và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp, điều phối các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác; quản lý các hoạt động khoa học công nghệ tại Tây Nguyên.

Tên giao dịch tiếng Anh: Representative office of Research Institute for Aquaculture No.3 in Central Highlands (RIA3 Representative office in Central Highlands), viết tắt là RIA3-ROCE


Nhiệm vụ và quyền hạn:


1) Thực hiện các nhiệm vụ hành chính; các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III theo sự phân công, ủy quyền của Viện trưởng tại khu vực Tây Nguyên.

2) Được ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (sau đây gọi tắt là Viện) tại khu vực Tây Nguyên.

3) Thực hiện công tác tổ chức, quản lý và sử dụng viên chức, lao động theo phân cấp, ủy quyền của Viện trưởng; sử dụng tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

4) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao và ủy quyền.


Thông tin liên lạc:
Địa chỉ: 53 Ngô Thì Nhậm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Trưởng phòng: Phan Thị Lệ Anh
Điện thoại: 0262 3953889
Email: vpdd@ria3.vnRIA3

Đối tác

 
>