NGHIỆM THU NHIỆM VỤ “XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI THỬ NGHIỆM TÔM CÀNG XANH (Macrobranchium rosenbergii) TRONG AO ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG”

Ngày 29/12/2022, tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cư Jút đã tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm tôm càng xanh (Macrobranchium rosenbergii) trong ao đất trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông”. Nhiệm vụ này do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III là đơn vị chủ trì thực hiện, ThS. Dương Tuấn Phương làm Chủ nhiệm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ thực hiện từ 7/2022 đến 12/2022, và triển khai thực nghiệm tại Khối 5, thị trấn Ea Tlinh huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với các nội dung chính: (1) Xây dựng 2 mô hình nuôi tôm càng xanh, mỗi mô hình có diện tích 1.000 m2, mật độ muôi 20 con/m2, (2) Tập huấn nuôi tôm càng xanh cho 50 người, (3) Tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên hội đồng đã đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ dù thực hiện trong thời gian rất ngắn. Nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và và sản phẩm theo đặt hàng và đúng theo thời gian quy định. Kết quả nổi bật của nhiệm vụ là đã sản lượng tôm càng xanh đạt 848 kg/ 02 mô hình, khối lượng tôm thương phẩm đạt trung bình 41,8 – 42,9 g/con. Nhiệm vụ đã “Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm càng xanh” áp dụng cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản huyện Cư Jút nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung.
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm càng xanh áp dụng cho huyện Cư Jút có các thông số kỹ thuật như sau:
  • Kích cỡ tôm trung bình sau 5 tháng nuôi: ≥40 g/con;
  • Tỷ lệ sống: >50%;
  • Hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR): ≤1,4.
Nhiệm vụ cũng đã tổ chức lớp tập huấn với 50 người cho các hộ dân trên địa bàn huyện và tổ chức hội thảo đánh giá kết quả mô hình với 50 đại biểu tham gia.

Nhiệm vụ được các thành viên Hội đồng thống nhất nghiệm thu với kết quả đánh giá xếp loại Đạt./.

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ “XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI THỬ NGHIỆM TÔM CÀNG XANH (Macrobranchium rosenbergii) TRONG AO ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG” NGHIỆM THU NHIỆM VỤ “XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI THỬ NGHIỆM TÔM CÀNG XANH (Macrobranchium rosenbergii) TRONG AO ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG”
Hội thảo tổng kết nhiệm vụ
NGHIỆM THU NHIỆM VỤ “XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI THỬ NGHIỆM TÔM CÀNG XANH (Macrobranchium rosenbergii) TRONG AO ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG” NGHIỆM THU NHIỆM VỤ “XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI THỬ NGHIỆM TÔM CÀNG XANH (Macrobranchium rosenbergii) TRONG AO ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG”
Thu hoạch tôm thương phẩm

RIA3

Đối tác

 
>