Lượt truy cập:

1.810.151

Thời gian:

15/07/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Thông báo hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ nguồn gen năm 2025

Quy trình đề xuất nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen và nhiệm vụ quỹ gen năm 2025 theo quy định hiện hành về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015). Thời gian gửi đề xuất về Bộ Nông nghiệp (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) đến hết ngày 28/2/2024.

File đề xuất được gửi về Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo trước ngày 16/2/2024 để phòng tổng hợp trình Lãnh Đạo Viện và Hội đồng Khoa học công nghệ Viện.

Công văn đính kèm

RIA3

Đối tác

 
>