Lượt truy cập:

1.717.248

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp tỉnh năm 2025

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bao gồm 01 bản giấy và bản điện tử không đặt mật khẩu. Nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi và qua hộp thư điện tử của Phòng Quản lý Khoa Học. Hạn cuối nhận phiếu đề xuất trước ngày 29/3/2024.

File phiếu đề xuất được gửi về phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo trước ngày 15/3/2024 để phòng tổng hợp trình Lãnh Đạo Viện và Hội đồng Khoa học công nghệ Viện.

Công văn đính kèm

RIA3

Đối tác

 
>