Chức năng và nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, có chức năng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển nuôi các đối tượng biển.

Tên giao dịch tiếng Anh: Nha Trang Mariculture Research and Development Center, viết tắt là MaRDCen
.
Nhiệm vụ và quyền hạn
1) Xây dựng và trình Viện trưởng phương hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ thủy sản nước mặn; các kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm các chương trình, dự án, đề tài thuộc nhiệm vụ được giao; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành được giao và tổ chức thực hiện sau khi được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (sau đây gọi tắt là Viện) phê duyệt; 
2) Thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng quy hoạch, điều tra nguồn lợi biển, nghiên cứu cơ bản các chỉ tiêu kỹ thuật phục vụ phát triển nuôi biển;
3) Nghiên cứu chọn, tạo giống các đối tượng nuôi biển;
4) Lưu giữ, phát triển, cung cấp giống gốc, giống thuần, giống bố mẹ các đối tượng nuôi biển. Tham gia các hoạt động về hợp tác quốc tế, trao đổi vật liệu di truyền về cá biển với các nước. Nhập nội giống phục vụ nuôi biển;
5) Nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng nuôi biển;
6) Khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, hóa chất và các sản phẩm khác liên quan nuôi biển; Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm về bệnh và môi trường theo phân công của Viện;
7) Sản xuất, dịch vụ, tư vấn, chuyển giao công nghệ liên quan nuôi biển; 
8) Tham gia các hoạt động khuyến ngư, đào tạo nghề cho nông - ngư dân; hợp tác quốc tế, đào tạo, tập huấn, thông tin tư liệu phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;
9) Xây dựng đề án vị trí việc làm, quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động của Trung tâm theo phân cấp quản lý của Viện và theo quy định của pháp luật;
10) Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao đúng mục đích, hiệu quả và theo quy định của pháp luật, của Viện;
11) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện giao.


Thông tin liên hệ:
Giám đốc phụ trách: TS. Trương Quốc Thái
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại : 0258 3710474 – 3710476
Fax : 0258 710478
Email : tt.nuoibien@ria3.vn
RIA3

Đối tác

 
>