Lượt truy cập:

1.793.255

Thời gian:

25/06/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ DIẾC (CARASSIUS AURATUS) SẠCH - AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI PHÚ YÊN”

Ngày 09/12/2022, tại Thành phố Tuy Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh với đề tài “Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá diếc (Carassius auratus) sạch- an toàn thực phẩm tại Phú Yên”.

Đề tài này do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III là đơn vị chủ trì thực hiện, ThS. Phạm Trường Giang làm Chủ nhiệm đề tài. Đề tài thực hiện từ 9/2019 đến 9/2022, và triển khai nghiên cứu sản xuất giống tại Trạm thực nghiệm nước ngọt – Trung tâm Giống Nông nghiệp Phú Yên và xây dựng quy trình nuôi thương phẩm tại ao nuôi của các hộ dân huyện Đông Hòa và Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đề tài gồm những nội dung chính sau (1) Điều tra nguồn lợi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và sinh học sinh sản cá Diếc tại huyện Đông Hoà, Tuy An, (2) Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá Diếc an toàn sạch bệnh, (3) Nghiên cứu và xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá Diếc đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong bể, (4) Đào tạo tập huấn.

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ DIẾC (CARASSIUS AURATUS) SẠCH - AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI PHÚ YÊN”

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ DIẾC (CARASSIUS AURATUS) SẠCH - AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI PHÚ YÊN”

Hình ảnh cuộc họp nghiệm thu đề tài
Tại buổi nghiệm thu, các thành viên hội đồng đã đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ dù thực hiện trong thời gian ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19. Nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và và sản phẩm theo đặt hàng và đúng theo thời gian quy định. Kết quả nổi bật của đề tài là đã xây dựng thành công 2 Dự thảo Quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá diếc sạch – an toàn cụ thể như sau:
- Dự thảo Quy trình sản xuất giống nhân tạo cá diếc an toàn sạch bệnh với các chỉ tiêu: Tỷ lệ đẻ đạt trên 50%, tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở đạt trên 70%, tỷ lệ sống giai đoạn bột lên hương đạt tỷ lệ sống từ 30 - 50% và từ giai đoạn cá hương lên cá giống đạt tỷ lệ từ 50%.

- Dự thảo Quy trình nuôi thương phẩm cá diếc đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong bể với các chỉ tiêu tỷ lệ sống đạt 70%, kích cỡ đạt 100 - 250 gam/con sau 8 tháng nuôi với hệ số chuyển đổi thức ăn thức ăn công nghiệp FCR= 1,5-2.

Đề tài được các thành viên thống nhất nghiệm thu với kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng ở mức Đạt.

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ DIẾC (CARASSIUS AURATUS) SẠCH - AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI PHÚ YÊN”
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ DIẾC (CARASSIUS AURATUS) SẠCH - AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI PHÚ YÊN”
Bể ương cá giống
Giải phẫu cá bố mẹ để kiểm tra tuyến sinh dục

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ DIẾC (CARASSIUS AURATUS) SẠCH - AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI PHÚ YÊN”

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ DIẾC (CARASSIUS AURATUS) SẠCH - AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI PHÚ YÊN”

Hình ảnh lớp tập huấn

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ DIẾC (CARASSIUS AURATUS) SẠCH - AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI PHÚ YÊN”

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ DIẾC (CARASSIUS AURATUS) SẠCH - AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI PHÚ YÊN”

Cá diếc giống
Cá diếc thương phẩm

RIA3

Đối tác

 
>